Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności Przedszkola jest działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

Przedszkole:

  • Realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego
  • Zapewnia  bezpłatne  nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
    Szczegółowe cele i zadania określa Statut Przedszkola

Rodzice dziecka pięcioletniego są obowiązani do:

  • Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola
  • Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka ( jest zameldowane). Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły,
w obwodzie której dziecko mieszka, spełnianiu przez dziecko tego obowiązku oraz o zmianach w tym zakresie.

Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych:

  • Spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem
  • Skreślenie wychowanka z listy.

Podstawa programowa określona jest w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Tekst rozporządzenia wraz z załącznikami
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090040017

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole nr 8 w Opocznie
data: 22-12-2016
wytworzył: Kamila Michnicka
data: 22-12-2016
data: 22-12-2016
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 15-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 652