Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=592132361

Przedszkole Nr 8 w Opocznie przyjmuje i załatwia sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i powszechnie przyjętymi ogólnymi zasadami, terminowo i bez zbędnej zwłoki. Zagadnienia związane z przyjmowaniem interesantów i załatwianiem spraw w przedszkolu regulują w szczególności przepisy :

 1.  Ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.);
 2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn.zm.);
 3. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie.
Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.
Sprawy przyjmowane są w gabinecie dyrektora przedszkola codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy przedszkola.

Podania, wnioski i pisma można również kierować korespondencyjnie na adres:

Przedszkole Nr 8 w Opocznie
ul. Mikołaja Kopernika 10 A
26-300 Opoczno

e-mailem: przedszkole8@opoczno.edu.pl

telefonicznie: 44 755 18 42

Przedszkole nr 8 w Opocznie nie udziela odpowiedzi na korespondencję, w tym również otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). Zgodnie z art. 63 § 2 K.P.A. treść kierowanej korespondencji (w tym również elektronicznej) powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
 • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr telefonu),
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy

Przedszkole Nr 8 w Opocznie przyjmuje i załatwia sprawy dotyczące:

 • edukacji, opieki, wychowania, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 • dokumentacji kancelaryjnej - wg instrukcji kancelaryjnej,
 • dokumentacji kadrowej i finansowej - wg odrębnych przepisów.

Sprawy prowadzone przez Przedszkole:

Edukacja:

 1. Zapisy do przedszkola – szczegółowy opis sprawy w zakładce
 2. Zasady naboru
 3. Wydawanie zaświadczeń o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
 4. Wydawanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
 5. Zasięganie informacji o dziecku
 6. Wydawanie opinii o dziecku
 7. Dzienniki zajęć przedszkola

Sprawy administracyjne:

 1. Prowadzenie postępowania na stopień nauczyciela kontraktowego
 2. Wydawanie decyzji w sprawie skreślenia z listy wychowanków
 3. Wydawanie decyzji w sprawie objęcia dziecka indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym
 4. Wydawanie decyzji o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem
 5. Zawieranie umów w sprawie korzystania z usług przedszkola
 6. Pobieranie opłat za świadczenia realizowane przez przedszkole
 7. Wydawanie zaświadczeń
 8. Usprawiedliwianie nieobecności dziecka
 9. Wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie
 10. Uzyskiwanie informacji publicznej
 11. Przyjmowanie skarg i wniosków

Sprawy kadrowe:

 1. Sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
 2. Nabór na wolne stanowiska pedagogiczne i obsługowe
 3. Wydawanie zaświadczeń pracownikom przedszkola

Sprawozdawczość:

 1. Raporty
 2. Sprawozdania
 3. Analizy

Archiwum:

 1. Akta osobowe pracowników
 2. Dzienniki zajęć przedszkola
 3. Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami
 4. Zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Przedszkola

Finanse Przedszkola:

 1. Sprawy dotyczące funkcjonowania finansów placówki udostępniane są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolnemu

TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW:

 1. Zapisanie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zawieranie umów, wydawanie zaświadczeń, decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, uzyskiwanie informacji publicznej, wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie, wnioski, skargi -dyrektor przedszkola
 2. Odpłatność za przedszkole - intendentka (zgodnie z informacją na tablicy ogłoszeń).
 3. Bieżące informacje o dziecku, usprawiedliwianie nieobecności dziecka – nauczycielki poszczególnych grup.
 4. Finanse przedszkola -–główna księgowa w GZOPO, Plac Kościuszki 1, 26-300 Opoczno.
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole nr 8 w Opocznie
data: 15-04-2015
data: 15-04-2015
data: 15-04-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 11-04-2011 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 670